ÁSZF

Fogyasztói elállás tájékoztató letölthető dokumentum

Általános Szerződési Feltételek letölthető dokumentum Fogyasztónak minősülő szerződéses partnerek (Viszonteladók) részére

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztónak nem minősülő szerződéses partnerek (Végfelhasználók ) részére

 

 

Általános Szerződési Feltételek

Fogyasztónak nem minősülő szerződéses partnerek (Végfelhasználók) részére

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik az Optimum Hungária Kft. (székhely: 1172 Budapest, Cinkotai út 28-30., Cg. 01 09 716986, Adószám: 13064455-2-42, mint nagykereskedő (a továbbiakban: Szállító) és olyan fogyasztónak nem minősülő természetes és jogi személyek, illetve egyéni vállalkozók, egyéni cégek stb. akik a Szállító Termékeit nem értékesítik tovább (a továbbiakban: Végfelhasználó) (a továbbiakban Szállító és Végfelhasználók együttesen: Felek) között létrejövő egyedi adásvételi/szállítási (szerződéseknek, ill. ezek hiányában az írásos megrendeléseknek és azok visszaigazolásának (továbbiakban együtt: egyedi adásvételi szerződés).

Az egyedi adásvételi szerződések, megrendelések és visszaigazolások kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételekkel együtt érvényesek. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól a Felek közösen el kívánnak térni, arra a Felek írásos megállapodása alapján van lehetőség. Amennyiben a Felek valamely, az Általános Szerződési Feltételekben is szabályozott kérdésben az egyedi adásvételi szerződésben, ezek hiányában a megrendelésben és annak visszaigazolásában vagy azok módosításában, illetve kiegészítésében az Általános Szerződési Feltételektől eltérően rendelkeznek, illetve a rendelkezéseik egymással ütköznek, úgy az egyedi adásvételi szerződés (vagy módosítás, illetve kiegészítés), ezek hiányában az írásbeli megrendelés rendelkezése az irányadó.

Szállító kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa, a módosítások a honlapon (www.optimum-hungaria.hu) való közzététel napjától hatályosak (a közzététel napját Szállító külön megjelöli).

A Szállító jelen Általános Szerződési Feltételektől eltérő, valamint a Végfelhasználó részéről esetleg fennálló általános szerződési feltételek csak akkor hatályosulnak, ha alkalmazásukat a Felek kifejezetten és írásban  kikötötték. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában nem válik a szerződés tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

Jelen Általános Szerződési Feltételek valamennyi melléklete annak elválaszthatatlan részét képezi, csakúgy, mint a jelen ÁSZF, vagy a mellékletei által hivatkozott források.

A Végfelhasználóra vonatkozó ÁSZF a www.optimum-hungaria.hu oldalról letölthető, a vásárlásra vonatkozó egyedi adásvételi szerződés (ajánlat) elfogadása egyben a végfelhasználói ÁSZF elfogadását is jelenti.

 

 

        I.            Fogalmak

1.1.           Szállító: Optimum Hungária Kft. (székhely: 1172 Budapest, Cinkotai út 28-30., Cg. 01 09 716986, Adószám: 13064455-2-42)

1.2.           Végfelhasználó: olyan, fogyasztónak nem minősülő természetes és jogi személyek, illetve egyéni vállalkozók, egyéni cégek stb., akik a Szállító Termékeit nem értékesítik tovább

1.3.           Fogyasztó: A Polgári törvénykönyv szerint (8:1 § 3. bek.) Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Felek: Szállító és Végfelhasználó együttesen

 

 

1.4.           Egyedi adásvételi szerződés: a Szállító és a Végfelhasználó között létrejött szerződés/megrendelés, amely a megrendelésben és annak visszaigazolásában megjelölt Termékekre vonatkozó konkrét részletszabályokat tartalmazza

1.5.           Termék: a Szállító által értékesített és forgalmazott gépek, szerszámok és kiegészítőik.

 

      II.            Az egyedi adásvételi szerződés tárgya

2.1.           Szállító különféle gépek, szerszámok és kiegészítőik (a továbbiakban: Termék(ek)) értékesítésével és forgalmazásával foglalkozó társaság és az egyedi adásvételi szerződésben (ezek hiányában az írásbeli megrendelésben és annak visszaigazolásában) meghatározott feltételek szerint szállítja ezen Termékeket Végfelhasználók részére, azok írásbeli megrendelése ill. annak visszaigazolása alapján.

    III.            Az egyedi adásvételi szerződés létrejötte, hatálya, teljesítés helye

3.1.           Szállító az általa forgalmazott Termékekre írásban (e-mail) fogad el megrendelést.

3.2.           Raktáron nem lévő, kizárólag a Végfelhasználó részére beszerzendő Termékekre a Szállító jogosult megkövetelni az írásbeli megrendelést.

3.3.           Az egyedi adásvételi szerződések a Végfelhasználó által leadott megrendelés alapján, annak írásban történő visszaigazolásával jönnek létre. A megrendelés visszaigazolásával esik egy tekintet alá a számla és a szállítólevél kiállítása is.

3.4.           Végfelhasználó a visszaigazolt megrendelést – Felek eltérő külön megállapodása hiányában - nem jogosult visszavonni, vagy módosítani.

3.5.           Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelések teljesítését speciális feltételekhez vagy pénzügyi konstrukcióhoz kösse, vagy ilyen konstrukciókat kizárjon. Szállító jogosult továbbá a visszaigazolást, illetve teljesítést felfüggeszteni, ill. elutasítani, ha a gyártó bármilyen okból nem képes a megrendelt árut leszállítani, ill. kétség merül fel a Végfelhasználó fizetőképességével kapcsolatban. A Szállító ez utóbbi esetre fenntartja magának a jogot arra, hogy a vételár megfizetésének módját a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint megváltoztassa.

3.6.           A megrendelések teljesítése általában a Szállító raktárából történik. A raktáron nem található Termékek esetében adott szállítási határidő tájékoztató jellegű, teljesítése a gyártó beszállítási lehetőségeitől függ, és erre tekintettel indokolt mértékben meghosszabbodhat. Felek ellenkező megállapodása hiányában a szállítási határidő bármilyen okból történő meghosszabbodása esetén Végfelhasználót elállási jog nem illeti meg, és kárai vagy egyéb igénye érvényesítésére nem jogosult.

3.7.           A szállítói teljesítés időpontja a megrendelt Termék átadásának időpontja.

3.8.           A szállítói teljesítés helye az egyedi adásvételi szerződésben rögzített átadás helye.

3.9.           Szállító a honlapján Termékkatalógust és Készletinformációt tehet közzé. A Termékkatalógusban és a Készletinformációban közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát Szállító fenntartja, azok helytállóságáért Szállító felelősséget nem vállal.

3.10.        Szállító téves vevői rendelés esetén a termékeket csak előzetes gyártói jóváhagyás után, érintetlen állapotban, eredeti csomagolásában, továbbá 10% szállítási és újra-raktározási költség megfizetése mellett veszi vissza.

 

 

 

   IV.            Árképzés, akciós árak, árváltoztatás joga

4.1.           A Végfelhasználóra vonatkozó beszerzési ár a Szállító németországi anyacége által kiadott listaárakon alapszik. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy az általa forgalmazott Termékekről a honlapján, letölthető formában árlistát tegyen közzé, amely árlista kötöttség nélküli és tájékoztató jellegű. Szállító fenntartja magának a jogot továbbá ezen árlista egyoldalú megváltoztatására.

4.2.           A listaár változását a Szállító import beszerzési ára (melyet az aktuális deviza (pl. euro, dollár stb. árfolyamváltozása) és a gyártási költségek változása is befolyásolhatja.

4.3.           Az akciós árak megtalálhatóak az akciós kiadványokban. Az akciókról a Szállító e-mail értesítést is küldhet a Végfelhasználó kapcsolattartási címére. Az akció időtartamát a Szállító jogosult egyoldalúan meghatározni.

4.4.           Az akciós árak minden esetben a készlet erejéig érvényesek!

4.5.           Szállító jogosult a megrendelés visszaigazolásban megadott árat egyoldalúan megváltoztatni, amennyiben a számlakiállítás időpontjában a HUF/USD, HUF/EUR (Terméktől függően) Szállító bankjának vállalati deviza eladási árfolyama eltér a megrendelés visszaigazolás időpontjában alapul vett árfolyamtól, és/vagy abban az esetben is, ha az árban érvényesített járulékos költségek hatósági döntés alapján módosulnak. Az áremelés indokát a Végfelhasználó kérésére igazolni kell.

     V.            A vételár esedékessége, fizetési késedelem és feltételek

5.1.           Végfelhasználó az átvett Termék ellenértékét a számlán megjelölt határidőn belül köteles megfizetni. Amennyiben a számla ellenértékének megfizetése átutalással történik, az akkor minősül teljesítettnek, ha az a Szállító számláján jóváírásra került. Késedelmes fizetés esetén a Szállító a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése (természetes személy esetén a Ptk. 6:48. §) szerinti késedelmi kamat és behajtási költségátalány követelésére jogosult. Végfelhasználót egyoldalú visszatartási vagy beszámítási jog nem illeti meg, eltérő megállapodás hiányában nem jogosult továbbá a Szállítóval szemben esetlegesen fennálló követeléseit harmadik személyre engedményezni.

5.2.           Ha a Végfelhasználó esedékes számlákat nem fizet meg, egy megállapított fizetési határidőt túllép, vagy ha szerződéskötés (illetve megrendelés visszaigazolása) után a Végfelhasználó vagyoni viszonyai romlanak, vagy Szállító olyan kedvezőtlen információkat szerez, amelyek a Végfelhasználó fizetőképességét vagy a hitelképességét megkérdőjelezik, akkor Szállító jogosult a Végfelhasználó egész fennálló tartozását azonnal lejárttá tenni és előzetes fizetést, biztosíték adását vagy teljesített szállítás esetén valamennyi azonos jogviszonyon alapuló követelése azonnali megfizetését követelni. Fentiek különösen érvényesek abban az esetben, ha a Végfelhasználó a fizetéseit beszünteti ill., ha a Végfelhasználó vagyonát felszámolási eljárás alá vonják, vagy ha ellene felszámolási-ill. csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújtanak be és a fizetésképtelenségi ill. csődeljárást nem indították meg, mert az eljárás költségeinek fedezésére nem volt elegendő forrás. Végfelhasználó fizetési késedelme esetén Szállító saját döntése szerint azonban jogosult a Végfelhasználónak további Terméket kiadni.

5.3.           Fentieken túlmenően, amennyiben a Végfelhasználó fizetési késedelembe esik:

a)      A következő szállítás esetében készpénzes vagy utánvétes fizetési mód kerül meghatározásra.

b)      A fizetési határidő sorozatos (2-nél több alkalommal történő) be nem tartása a fizetési feltételek automatikus és végleges készpénzes vagy utánvétes megváltoztatását vonja maga után, mely során a Szállító által vállalt, ezzel ellentétes feltételek a továbbiakban érvénytelenek lesznek.

5.4.           Szállító egyebekben is fenntartja magának a jogot arra, hogy a fizetési feltételeket a Végfelhasználóra nézve egyoldalúan módosítsa, különös tekintettel a fizetési módra (készpénz/átutalás), a fizetési határidőre, vagy a biztosíték adására (kezes, bank garancia, beszámítás és/vagy engedményezés kizárása stb.). Az átutalásos fizetésre aktuálisan rendelkezésre álló keret („Keretösszeg”) a Végfelhasználó által a Szállítóval történő írásbeli vagy elektronikus úton (email) történő egyeztetést követően elérhető és megismerhető.

5.5.           Szállító www.optiweb.hu webshopján lehetőséget biztosít arra, hogy a Végfelhasználó által megvásárolt áru ne azonnal, hanem egy későbbi időpontban kerüljön kifizetésre. Szállító a halasztott fizetés lehetőségét egy Péntech Financial Solutions Zrt. („Péntech”), mint külső partner közreműködésével nyújtja, annak PastPay elnevezésű faktorálási fizetési módján keresztül. Amennyiben a Végfelhasználó a webes felületen fizetési módnak a PastPay-t (faktorálást) jelöli meg és a Péntech vállalja az adott ügylet finanszírozását, úgy a Szállító által a Végfelhasználó felé kiállított számlát a Péntech faktorálja, azaz a Szállító Végfelhasználó felé fennálló követelését megvásárolja és a számla ellenértékéta Végfelhasználó helyett a Szállítónak megfizeti. Ilyen esetben a Szállító részéről kiállított számla már tartalmazza a konstrukció egyedi jogi jellemzőit és a szükséges információkat is. A faktorálást követően a Végfelhasználó fizetési kötelezettsége a Péntech felé áll fenn, amelyet kizárólag a számlán megjelölt, Péntech-hez rögzített számlaszámra tud teljesíteni. Fizetési kötelezettségének legkésőbb a számla lejárati napján eleget kell tennie, ellenkező esetben 40 euró költségátalány kerül felszámításra. Végfelhasználó a PastPay használatával hozzájárul ahhoz, hogy a kapcsolattartási adatai (név, email cím, telefonszám) továbbításra kerüljenek Péntech számára. Erre elsősorban azért van szükség, hogy az engedményezéshez és a fizetés lebonyolításához szükséges információk és értesítések a Végfelhasználó számára megküldhetők legyenek. A Péntech adatkezelési tájékoztatója ITT érhető el. Abban az esetben, ha a Péntech nem vállalja az adott tranzakció finanszírozását, úgy ez a fizetési mód nem lesz elérhető. Természetesen a vásárlásra továbbra is lehetőség nyílik.

 

   VI.            Szállítás

6.1.           Végfelhasználó a megvásárolt Terméket a Szállító telephelyéről saját költségén elszállítja, vagy elszállíttatja. Amennyiben Végfelhasználó szervezi a szállítást, abban az esetben az esetleges szállításból eredő károkért a Szállító felelősséget nem vállal.

 

6.2.           A Szállító a Terméket az általa megbízott ill. vele szerződött szállítmányozóval szállíttatja el. Szállító szerződött szállítmányozó partnerekkel dolgozik. Amennyiben a Végfelhasználó másként nem rendelkezik, a Szállító a megrendelt Termékeket ezen szállítmányozó partnerekkel kiszállíttatja a Végfelhasználó szerződésben megadott telephelyére. Az eltérő rendelkezésből eredő többletköltségek a Végfelhasználót terhelik.

6.3.           A szállítási feltételeket és díjakat magyarországi cím esetén a Termék megrendelését követő visszaigazolás tartalmazza. A szállítási díjakat a szállítani kívánt Termékek, csomagok súlya, mérete, a Szállító és a szállítani kívánt Végfelhasználói cím közti távolság befolyásolják.

6.4.           A csomagolás módja (csomag vagy raklap), a Termék tömege és jellege alapján kerül meghatározásra, de az irányelvek szerint a 40 kg feletti súlyú Termékeket raklapon kell szállítani, továbbá bizonyos Termékek nem szállíthatók csomagként a lehetséges sérülések elkerülése miatt, ezért Szállító előre jelzi az egyedi szállítmányozó igénybevételének szükségességét és díját.

6.5.           Raklap felhasználásra a Szállító által alkalmazott szállítmányozó cégtől eltérő szállítmányozó esetében EU szabványos raklaponként a Szállító által megadott többlet díj kerül felszámításra.

 VII.            A tulajdonjog fenntartása

7.1.           A szerződés tárgyát képező Termékek tulajdonjogát Szállító kifejezetten fenntartja a Végfelhasználó összes fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig. A vételár és esetleges egyéb költségek megfizetéséig Végfelhasználó nem jogosult ezen Termékekkel rendelkezni, azokat elzálogosítani, vagy bármilyen más módon megterhelni.

7.2.           Amennyiben ilyen Termékeket más árukkal összeépítenek, feldolgoznak vagy összekevernek, a Szállító tulajdonjoga az ily módon létrejött termékekre a számlaértékkel arányosan fennáll. Amennyiben Végfelhasználó a kikötött határidőt 15 nappal meghaladóan sem teljesíti fizetési kötelezettségét, Szállító tulajdonjoga alapján jogosult a szerződéstől való elállás mellett a Termék azonnali visszaszolgáltatását követelni, vagy a Végfelhasználótól – annak költségén - visszavenni. A Végfelhasználó a Szállítóval szemben birtokvédelmet nem érvényesíthet. Szállító rögzíti, hogy a tulajdonjog fenntartásra vonatkozó jelen kikötés nem minősül halasztott fizetési biztosítéknak.

VIII.            A felek felelőssége

8.1.           A Termék átadásakor a kockázat és kárveszély a Végfelhasználóra száll át. A Termék fizikai átadására a Szállító raktárában kerül sor a szállítmányozó/fuvarozó vagy a Végfelhasználó részére. Amennyiben Szállító a megrendelt Terméket a Végfelhasználó alkalmazottja / képviselője / megbízottja stb. részére adja át, az eljáró személy Termék átvételére vonatkozó felhatalmazását, eljárási jogosultságát nem vizsgálja. A Végfelhasználó nevében eljáró fenti személyt olyannak kell tekinteni, mint aki a Termék átvételére jogosult.

8.2.           A Termék átvételét a Végfelhasználó nevében eljáró átvevő személy köteles a szállítólevélen leigazolni, amennyiben semmilyen észrevétellel nem élt, a Terméket rendben átvettnek kell tekinteni. A Terméket átvevő személy személyazonosító adatai (különösen: név, személyi igazolvány szám) és aláírása a szállítólevélen rögzítésre kerülnek. Az adatok feltüntetése Végfelhasználó felelőssége, amennyiben a fent megjelölt adatok feltüntetése a szállítólevélen ennek ellenére hiányzik, a Terméket akkor is rendben átadottnak kell tekinteni a Szállító részéről.

8.3.           Az egyes Termékekre vállalt/fennálló jótállási, szavatossági és/vagy termékfelelősségi kötelezettségei teljesítésén túl Szállító nem felel a Végfelhasználónál bármely okból jelentkező egyéb kárért, elmaradt haszonért, költségekért. Szállító a felelősségét kifejezetten kizárja. A jótállásból eredő vagy szavatossági igények a törvényi rendelkezések szerint kerülnek teljesítésre.

 

8.4.           Szállító nem tartozik felelősséggel azokért a webes felületen történt tranzakciókért (megrendelés, bejelentkezés, adatmódosítás stb.), amelyek a Végfelhasználó tudtán és akaratán kívül a Cégadminisztrátor, vagy az általa regisztrált felhasználók által használt bejelentkezési név, jelszó, vagy egyéb azonosító jogosulatlan felhasználásával történtek. Szállító a kártérítési vagy egyéb felelősségét Végfelhasználóval ill. bármely harmadik személlyel szemben erre nézve is kifejezetten kizárja.

 

    IX.            Jótállás

9.1.           Szállító az általa a Magyarország területén értékesített Termékekre a Termék használata során kiderülő rejtett, az átadás előtt keletkezett anyag- vagy gyártási hibáira a vásárlás, illetve a Termék Végfelhasználó részére történő átadása napjától számított –12 hónapig - terjedő önkéntes jótállást vállal, kizárólag javításra, cserére vagy árleszállításra vonatkozóan. A javítás, csere, illetve árleszállítás vonatkozásában a Szállító dönt, az igény bejelentésétől számított 30 napon belül. A jótállási igény a jótállási határidőn belül érvényesíthető. A jótállás minden gyártási és anyaghibákból eredő meghibásodásokra vonatkozik, amelynek jogosságát a Szállító hivatalos márkaszervize vizsgálja és állapítja meg.

9.2.           Az önkéntes jótállás a Végfelhasználó jogszabályból eredő jogait nem érinti. A Végfelhasználót ennek megfelelően megilletik a Ptk-ban foglalt kellék- és termékszavatossági, kártérítési jogok.

9.3.           A jótállási igény nem érvényesíthető és a már befogadott jótállási igény nem teljesíthető azon időszak alatt, amíg a Végfelhasználónak 30 napon túli lejárt tartozása áll fenn a Szállító felé, ez azonban a jótállási idő folyását nem érinti.

9.4.           Ha a Termék gyártója a Termékre jelen fejezetben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Szállítót megillető jogok az egyedi adásvételi szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Végfelhasználóra.

9.5.           Szállító a jótállás időtartama alatt a jótállási kötelezettsége alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

9.6.           Javítás esetén a Termékbe új alkatrészt kell beépíteni és a javítás során kicserélt hibás alkatrészek a Szállító tulajdonába kerülnek. A kijavítást vagy kicserélést - a Termék tulajdonságaira és a Végfelhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – a Szállító megfelelő határidőn belül, a Végfelhasználó érdekeit kímélve köteles elvégezni. A Szállító törekszik arra, hogy a kijavítást/kicserélést legfeljebb 30 napon belül elvégezze.

9.7.           Végfelhasználó köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelentést tenni a Szállítónál vagy a Szállító által kijelölt hivatalos márkaszervizben. A közlés késedelméből eredő kárért a Végfelhasználó felelős.

9.8.           A Termék kijavítása esetén a jótállási időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Végfelhasználó a Terméket rendeltetésszerűen nem tudta használni. A Terméknek vagy a Termék részének kicserélése (kijavítása) esetében a jótállás időtartama a kicserélt (kijavított) Termék (vagy annak kicseréléssel/kijavítással érintett része) tekintetében újra kezdődik. Ez irányadó akkor is, ha a modulokból összeállított Termék hibás moduljának cseréjére kerül sor, továbbá, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

9.9.           Ha Termék HÁZTARTÁSI célra készült, az ettől eltérő alkalmazásból fakadó hibákra nem terjed ki a Szállító jótállási kötelezettsége.

9.10.        Ha Termék IPARI célra készült, a jótállás kizárólag 1 műszakos munkarend esetén fellépő hibákra vonatkozik. Az ettől eltérő (pl. nagyipari, több műszakban, folyamatos üzemben történő) alkalmazásból fakadó hibákra nem terjed ki a Szállító jótállási kötelezettsége.

9.11.        A Termék rendeltetésétől függetlenül nem tartozik jótállás alá a hiba:

a)                    ha a meghibásodást helytelen tárolás, elemi kár okozta.

b)                   A hiba nem rendeltetésszerű, vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen szállítás, vagy tárolás, a készüléken kívülálló ok (pl. villámcsapás, a hálózati feszültség túlzott ingadozása) következménye. Az ilyen okból hibás Termék javítás/hibafeltárási költsége a jótállás időtartamon belül is a Végfelhasználót terheli.

c)                    A készülék, vagy a hozzá tartozó jótállási jegy nem azonosítható (pl. sérült, nem olvasható a készüléken a gyári szám), illetve, ha a jótállási jegy nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz.

d)                   A készüléket a hivatalos márkaszervizen kívül már más is javította, illetve, ha a garanciamatricával lezárt készülékeknél a matrica sérült.

e)                   A hibát külső szoftverek vagy a készülékkel használt hardver eszközök inkompatibilitása okozza.

f)                    A jótállási jegyen átírások, javítások, vagy bármilyen – jogosulatlan személytől származó – törlések, módosítások vannak. A jótállási jegyen javítást kizárólag a Termék eladója végezhet, amelyet aláírásával igazolni köteles.

g)                    A jótállás üveg, porcelán, plexi, műanyag és fényforrás törésére, valamint a gépfelület festésének sérülésére nem vonatkozik.

h)                   Kopó, elhasználódó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén

i)                     a természetes elhasználódásból eredő, külső mechanikai és/vagy vegyi hatások okozta meghibásodásokra

j)                     A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások elmulasztásából eredő meghibásodások kijavítására.

k)                    Karbantartások és a természetes elhasználódásra visszavezethető meghibásodások (pl.: fűrészszalag v. –tárcsa csere, szénkefe csere, ékszíj csere, zsírzások, karbantartás hiányából, a készülék burkolatának töréséből eredő meghibásodások, az elektromos kábelen keletkezett sérülések). Az ilyen okból meghibásodott Termékek javítási költsége a vásárlót terhelik.

l)                     Végfelhasználó szervize vagy harmadik fél külön Szállítói hozzájárulás nélkül végzett javítást a Terméken.

A jótállás alá nem eső hibák javításának költségei a jótállási időtartamon belül is a Végfelhasználót terhelik.

9.12.        Jótállás körébe tartozó javítási munkát a jótállási jegy első oldalán feltüntetett hivatalos márkaszervizek végzik.

9.13.        A Végfelhasználó a jótállási igényét a Szállító székhelyén vagy a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos márkaszervizeknél közvetlenül is bejelentheti.  

9.14.        A Végfelhasználót megillető gyártói jótállás feltételeiről részletesen a Termék átadásakor kapott jótállási jegy hátoldalán található információ.

9.15.        A jótállási jegyet a Szállító tölti ki, magyar nyelven, a jótállási jegyre a Termék nevét, típusát, gyári számát, a vásárlás és az átadás dátumát rögzíteni kell és a Szállító bélyegzőjével és aláírásával kell hitelesíteni.

9.16.        Végfelhasználó a jótállási igényét kizárólag a jótállási jeggyel és a számlával együtt érvényesítheti. A jótállási jegy elvesztése esetén a jótállás is elvész.

9.17.        A fentiektől eltérően kiállított vagy kiadott jótállási jegy alapján, vagy számla hiányában érvényesített jótállási igények teljesítésére a Szállító nem köteles.

 

9.18.        A jótállási jegyen a Végfelhasználó által eszközölt bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy aláírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy automatikus érvénytelenségét vonja maga után.

      X.            Jótállási idő alatti, ún. garanciális szerviz szolgáltatások

10.1.        Szállító az általa forgalmazott Termékcsaládok/márkák (különösen, de nem kizárólag: Optimum, Metallkraft, Aircraft, Unicraft, Holzkraft, Holzstar, Cleancraft, Schweisskraft stb.) hivatalos magyarországi hivatalos márkaszervize és alkatrész forgalmazója. A Termékek jótállási ideje alatt kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervize vagy hivatalosan szerződött partnere jogosult javításra.

10.2.        Szállító ingyenes, jótállási idő alatti, ún. garanciális szervizt abban az esetben nyújt, amennyiben rendelkezésre áll:

a)                    eredeti jótállási jegy,

b)                   eredeti számla,

c)                    kitöltött hibabejelentés részletes hibaleírással és a

d)                   hibás Termék azonosítása sorozatszámmal. Amennyiben gyárilag van a Terméknek sorozatszáma, a jótállási jegyen feltüntetett sorozatszámnak egyeznie kell a Terméken található sorozatszámmal. Ha a Terméken nem olvasható, vagy nem található a sorozatszám, a jótállási igényt nem lehet érvényesíteni.

A garanciális szervizelés feltétele a 10.2. a)-d) pontokban részletezett feltételek együttes teljesülése.

10.3.        A hosszú élettartam és állagmegóvás érdekében a jótállási idő elteltét követően is az eredeti alkatrészek használata javasolt. Bizonyos Termékek esetében indokolt szerviz karbantartási szerződés megkötése, ilyen esetben a Szállító közvetlenül köt szerződést a Végfelhasználóval.

 

 

10.4.        Termék meghibásodása esetén minden esetben az első lépés a hiba írásos bejelentése. Ezt az OPTINET: https://optinet.optimum-hungaria.hu/index.php, vagy az OPTIMUM-HUNGARIA: https://optimum-hungaria.hu/hibabejelentes/index.php weboldalon, vagy a Szállító márkaszervizének küldött e-mailben (szerviz@optimum-hungaria.hu) lehet megtenni. A hibafelvétel/javítás helyszíne a Szállító székhelye, telephelye vagy a Végfelhasználó telephelye lehet, a Termék szállíthatóságának függvényében. A javításra szoruló Termék Szállítóhoz való eljuttatásának költsége, vagy a szerviz kiszállásának költsége a Végfelhasználót terheli, kivéve, ha arra jótállás keretében kerül sor. A Szállító azonban jogosult az általa viselendő szállítási, illetve szerviz kiszállási költséget jótállás esetén maximálni. A javításra szoruló Terméknek letisztított (zsírtalanított) állapotban kell lennie. Amennyiben a javításra szoruló Termék tisztítása indokolt, úgy a szerviznek joga van ennek költségét felszámítani.

    XI.            Jótállási időn túli javítás

11.1.        Ha a Termék jótállási idő utáni szervizelésre érkezik a Szállítóhoz, szükséges a javítás írásos megrendelése vagy az OPTINET felületen az online hibabejelentő kitöltése. Szállító köteles írásos ajánlatot küldeni a várható javítási költségről, aminek elfogadását a Végfelhasználó írásban (legalább emailben) kell, hogy megtegyen. Ezáltal jön létre a szerviz-szolgáltatás megrendelése. Amennyiben a végleges javítási költség előre nem látható okok miatt magasabb lesz, mint az előzetes ajánlatban szereplő ár, Szállító köteles új ajánlatot küldeni a Végfelhasználónak. A Szállító fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan meghosszabbítsa a korábban megállapodott javítási időt, amennyiben a szükséges alkatrész beszerzése ezt indokolttá teszi. A javítási idő változásáról Szállító köteles informálni a Végfelhasználót.

11.2.        Az elvégzett javítás után Szállító 2 hétig (14 naptári nap) díjmentesen tárolja a Terméket, ezután azonban joga van a Terméket értékesíteni az elvégzett munkadíja és a tárolás költségeinek kiegyenlítése céljából. Értékesítés hiányában a tárolási költség díja nettó 1000,- Ft/nap/raklap hely.

 

 XII.            A szellemi tulajdon védelme

12.1.        Szállító kinyilvánítja, hogy az általa forgalmazott Termékek harmadik fél szellemi alkotásaihoz fűződő, szerzői jogait, iparjogvédelmi jogokat, vagy más hasonló jogokat nem sértenek. Kinyilvánítja továbbá, hogy kizárólag olyan Termékeket forgalmaz, amelyek a jogosultak hozzájárulásával, felhatalmazásával rendelkeznek.

12.2.        Erre tekintettel Szállító rögzíti, hogy a szellemi alkotásokhoz fűződő, szerzői és egyéb jogok, iparjogvédelmi jogok, vagy más hasonló jogok megsértése miatt felelősséggel nem tartozik, és kifejezetten rögzíti, hogy ilyen felelősséget nem vállal.

XIII.            Vis Maior

Jelen ÁSZF alkalmazásában Felek vis maiornak tekintik az olyan körülményeket, amelyek Felek akaratától függetlenül következnek be, és nem voltak előre láthatók és mint ilyenek a szerződésük teljesítését hátrányosan befolyásolják, így valamelyik szerződő Felet a teljesítésben akadályozzák vagy korlátozzák. Felek vis maiornak tekintik különösen a következő nem várt eseményeket: természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán és hasonlók), tűz, robbanás, járvány, radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés, háború vagy más konfliktusok (hadüzenettel vagy anélkül), megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terrorcselekmények, zendülés, rendzavarás, zavargások. Vis maior bekövetkezése esetén a szerződés teljesítésében akadályozott Fél köteles a másik Felet a vis maior bekövetkezéséről a tudomásszerzést követően haladéktalanul írásban értesíteni.

 

XIV.            Titoktartási kötelezettség

14.1.        Felek kötelesek a szerződéses kapcsolatuk kapcsán tudomásukra jutott minden tényt, információt, adatot, megoldást bizalmasan, üzleti titokként, ill. védett ismeretként kezelni és azokat mind a szerződéses kapcsolatuk hatálya alatt, mind annak megszűnését követően is megőrizni, azokat nem jogosultak harmadik személy tudomására, vagy nyilvánosságra hozni. Kivételt képez ez alól különösen az éves audit ellenőrzés, a bíróságok vagy más hatóságok által folytatott eljárásban tett adatközlés, ill. a jogszabály által kötelezően előírt adatközlés, valamint az anyavállalat vagy a gyártó által előírt adatszolgáltatás.

14.2.        Jelen pontban előírt kötelesség megszegésért a Végfelhasználó teljes körű és mértékű kártérítési felelősséggel tartozik. Kártérítési felelőssége kiterjed az alvállalkozója, illetve az igénybe vett teljesítési segédje tevékenységére is.

 XV.            Adatvédelmi rendelkezések

15.1.        Felek elfogadják és egyetértenek abban, hogy az alkalmazandó adatvédelmi jognak („Adatvédelmi jog”) megfelelnek, ideértve korlátozás nélkül az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének szabályait is ((EU) 2016/679 Rendelet (“GDPR”)) valamint a helyi adatvédelmi jogszabályokat. E tekintetben mindkét Fél tanúsítja és elfogadja, hogy betartja az Adatvédelmi jog rendelkezéseit, ha a másik Félhez kapcsolódó azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozó információt (“Személyes Adat”) bármilyen módon és bármilyen célra a Felek között fennálló kereskedelmi kapcsolat során felhasznál, kezel, nyilvánosságra hoz, átad, megoszt, vagy feldolgoz, beleértve a munkavállalók, az értékesítők vagy az ügyfelek Személyes Adatait is. Felek elismerik és egyetértenek abban, hogy valamennyi Személyes Adat, amely a közöttük fennálló kereskedelmi kapcsolat során került megosztásra vagy kezelésre bizalmas információnak minősül és ezáltal az alkalmazandó jog alapján titoktartási kötelezettség tárgyai.

15.2.        A Végfelhasználó által a Szállítónak átadott Személyes Adatok a Végfelhasználóval fennálló gazdasági kapcsolat ellátása során és a Szállító ezen minősége folytán végzett tevékenysége, illetve más kapcsolódó tevékenységének elvégzése céljából kerülnek feldolgozásra. E tekintetben, amennyiben a Szállító Személyes Adatot dolgoz fel, amelyet számára a Végfelhasználó vagy rá tekintettel más adott át, a Szállító kizárólag a Végfelhasználó utasításainak megfelelően és kizárólag a fent említett célokra kezelheti a Személyes Adatokat ügyelve az Adatvédelmi jog rendelkezéseinek érvényesülésére. Az ilyen feldolgozás magában foglalhatja a Személyes Adatok továbbítását az Amerikai Egyesült Államokba és más harmadik országokba.

15.3.        Valamennyi érintettnek joga van a hozzáférési, helyesbítési, módosítási, feldolgozás korlátozási vagy törlési jogainak („elfeledtetéshez való jog”), adatfeldolgozással szembeni tiltakozás jogának, az adat hordozhatóságával kapcsolatos jogainak, az adott személy Személyes Adatainak feldolgozásával szembeni kifogás tételéhez való jogának vagy bármely más, az Adatvédelmi jog által biztosított jogának gyakorlására. Valamennyi kérelmet az adatvedelem@optimum-hungaria.hu e-mail címre kell megküldeni.

További információk a Végfelhasználó jogairól és kötelezettségeiről a Szállító weboldalán, az Adatvédelmi Nyilatkozat pont alatt található.

XVI.            Marketing-kommunikációs nyilvántartásba vétel

Végfelhasználó az egyedi adásvételi szerződés megkötésével, ennek hiányában a megrendelés leadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szállító marketing- kommunikációs nyilvántartásában rögzítse, és ilyen célokból vele kapcsolatba lépjen és az adatokat erre felhasználja ill. marketing-kommunikációs területen vele szerződött vállalkozó és megbízottak részére továbbítsa.

 

 

XVII.            Korrupció ellenes rendelkezések

17.1.        Végfelhasználó vállalja és megerősíti, hogy nem teljesített és nem is fog teljesíteni sem közvetlen, sem közvetett kifizetést, nem ajánlkozik teljesítésre és mást sem hatalmaz meg bármilyen pénz vagy ajándék adására, nem tesz ilyen cselekedetre ígéretet, illetve nem hatalmaz meg ilyen cselekedetre mást, nem juttat semmilyen értéket bármilyen kormányzati hivatalnoknak vagy közvetlen családjának annak érdekében, hogy  befolyásolja a kormányzat vagy az egyén viselkedését vagy döntését - közvetve vagy közvetlenül – elősegítendő, hogy a Végfelhasználó szerezze meg vagy tartsa meg az üzleti lehetőséget, illetve megengedhetetlen előnyökhöz jusson.

17.2.        Szállító jelen korrupció ellenes kikötések megsértése esetén jogosult a Végfelhasználóval szemben a rendelkezés megsértéséből eredő valamennyi igénye és teljes kára megtérítését követelni.

XVIII.             Vegyes rendelkezések

18.1.        Végfelhasználó a szerződéskötés során rögzített adatai változásáról 5 munkanapon belül köteles Szállítót értesíteni. A határidő elmulasztása, vagy téves adatok közlése esetén az ebből eredő hibákért a Végfelhasználó felel. A Szállító a változások rögzítését követően annak megtörténtéről elektronikus visszaigazolást küld, a változások átvezetését a visszaigazolás átvételétől kell megtörténtnek tekinteni. Végfelhasználó értesítési kötelezettsége ebben a körben kiterjed különösen a tulajdonosi viszonyokat érintő, valamint a vezetési és pénzügyi tevékenységével kapcsolatos változásokra.

18.2.        Szerződő felek az egyedi adásvételi szerződésekkel összefüggésben felmerülő vitáikat megkísérlik békésen, egyeztetéssel rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a felek között felmerült jogvitákban a Szállító székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagosan jár el.

18.3.        Végfelhasználónak nyilatkoznia kell, hogy a Szállítóval fennálló szerződéses kapcsolat alatt sem csődeljárás, sem felszámolás, illetve végelszámolás alatt nem áll és nem kezdődött ellene sem bírósági, sem cégbírósági, sem más fórum előtt semmiféle olyan eljárás, amely gazdasági tevékenységét korlátozná, és jelen megállapodás bármely pontjának teljesítését akadályozná. Amennyiben Végfelhasználóval szemben fentiek szerint eljárás indul, úgy köteles 5 napon belül írásban tájékoztatni Szállítót erről a tényről.

18.4.        Felek a szerződéseikkel, ill. a teljesítéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással szemben kötelesek írásban megtenni, ahol jelen ÁSZF, az egyedi adásvételi szerződés vagy a Felek külön megállapodása másként nem rendelkezik, felek írásbelinek fogadják el az email-en vagy telefaxon eljuttatott elektronikus, ill. telefax üzenetet is.

18.5.        Jelen ÁSZF rendelkezései egymástól elválaszthatók, amennyiben valamely rendelkezés érvénytelenségét állapítanák meg, az az egyéb rendelkezéseket nem teszi érvénytelenné. Az érvénytelen rendelkezések helyett a jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

18.6.        Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben felek között a Magyarország joga, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

 

Optimum Hungária Kft. elérhetőségei:

Értékesítés: rend@optimum-hungaria.hu                                     Tel: 06 1 434 2680/2 mellék

Szerviz ügyintézés: szerviz@optimum-hungaria.hu                     Tel: 06 1 434 2680/4 mellék

Alkatrész értékesítés: alkatresz@optimum-hungaria.hu             Tel: 06 1 434 2680/3 mellék

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.

Fogyasztói elállás tájékoztató letölthető dokumentum

Általános Szerződési Feltételek letölthető dokumentum Fogyasztónak minősülő szerződéses partnerek (Viszonteladók) részére

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztónak nem minősülő szerződéses partnerek (Végfelhasználók ) részére


Budapest, 2023 április 06.